PBS
Menu
Golfbox
Brugernummer:
Password:
123Booking
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Vedtægter


Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HOLSTEBRO GOLFKLUB          - vedtaget 9.december 2014.

§ 1
Klubbens navn er Holstebro Golf Klub og dens hjemsted er Holstebro kommune.
Klubbens formål er at etablere og forestå driften golfbaner og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold, samt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben udbrede kendskabet til golfspillet.

§ 2
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

§ 3
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tids-prioriteret venteliste.

§ 4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at udstede prøvemedlemskab, ordinære og fleksible medlemskaber, der opfylder DGU´s og DIF´s betingelser.
 
Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori skal ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuel senere ønske herom kan vende direkte tilbage til aktiv status uden at skulle optages på venteliste.
 
Undladelse af overholdelse af udmeldelsesfristen ligestiller medlemmet ved eventuel tilbagevenden til aktiv status med nye medlemmer, d.v.s. indplacering bagest på venteliste. Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
 
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

§ 5
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
 
Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til 1. januar.

§ 6
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Holstebro kommune hvert år inden udgangen af december måned. Indkaldelse skal ske på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 14 og højst 28 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
 
På ethvert medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.
 
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelse bestemmer det, eller når mindst ¼ af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15 oktober. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted, et medlem kan dog højst indvælges i tre sammenhængende perioder ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem. 

§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører forhandlings- og beslutningsprotokol.

§ 10
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
 
Optagelse af større lån samt køb og salg af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 12
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det reviderede regnskab fremlægges på klubbens hjemmeside og i skriftlig form i klubhuset samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Klubbens midler henstår på bankkonto, kan anbringes i kortløbende obligationer, en mindre del vil forefindes som kontant kassebeholdning på klubkontor.

§ 13
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU´s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
 
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union´s godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union´s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse(eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ingen opsættende virkning.
Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Union´s Amatør- og Ordensudvalg.
§ 14
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
 
Såfremt Holstebro Golfklub opløses, så tilfalder eventuelle midler, som måtte stamme fra udlodning fra en spillehal, til anden velgørende, almennyttige formål eller tilbageføres til tilladelshaver (Spillehallen) og afgiftbelægges.

Eventuelt yderligere overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 9.december 2014
 
Underskrevet den 9. december 2014 af generalforsamlingens dirigent Kim Vorret, statsaut. revisor
 
Svend Ørgaard                Torben Bang                     Maiken Kortesgaard           Jens Ebbensgaard
 
                Flemming Marker            Günther Løkke                          Tom Bach Nielsen
Nyheder
Kalender
Banestatus
Skovbanen er åben.

Klubber i klubben spiller på Skovbanen
Tirsdagsdamerne spiller hver tirsdag udslag mellem  09:00 - 10:15
Råstedpigerne spiller hver tirsdag udslag mellem 13.00 -15.00
Mens Sektion spiller hver tirsdag udslag mellem 15.00-18.00
Old Boys spiller hver torsdag - Gunstart på bagni mellem 9.00-11.00
M/K Senior spiller hver Fredag - Gunstart på bagni mellem 9.00-11.00

Klubber i klubben spiller hver 3. gang på Storåbanen, derfor er blokeringerne flyttet til storåbanen de pågældende dage.
Se altid mulighederne for at spille i golfbox og på klubbens kalender.

Storåbanener åben.

Parkbanen er åben.
Se evt. reservationer i kalenderen

Engbanen er åben.
Se evt. reservationer i kalenderen

Rangen er åben.
Holstebro Golfklub  |   Brandsbjergvej 4  |   7570  Vemb  |   96 12 62 00  |   post@holstebro-golfklub.dk